Titlul proiectului:

DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POSTDOCTORAT PREGĂTIȚI PENTRU PIAȚA MUNCII!

Beneficiar:
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
Parteneri:
 • ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
 • CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A JUDEȚULUI IAȘI
 • SC DANKE CONSULTING SRL IAȘI
Scopul proiectului:
Crearea unui cadru favorabil inserției pe piața muncii a doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat din grupul țintă, prin acordarea de sprijin financiar și prin dobândirea de competențe antreprenoriale și transversale.
Obiective specifice:
 • OS1: Atragerea celor mai buni 120 de doctoranzi şi 40 de cercetători postdoctorat în grupul țintă al proiectului în vederea dezvoltării în rândul acestora de abilități antreprenoriale și de competențe care să le crească angajabilitatea pe piața muncii (A1).
 • OS2: Creșterea calității activității de cercetare științifică desfășurate de doctoranzii și cercetătorii postdoctorat din grupul țintă prin sprijin financiar și mobilități naționale și internaționale oferite pe perioada de desfășurare a proiectului (A2, A3).
 • OS3: Crearea cadrului favorabil pentru diseminarea și valorificarea rezultatelor cercetării realizate de grupul țintă prin oferirea de sprijin financiar pentru participarea la cel puțin 80 de conferințe și pentru publicarea a cel puțin 160 de articole științifice în reviste indexate în baze de date internaționale pe perioada de desfășurare a proiectului (A4).
 • OS4: Creșterea angajabilității grupului țintă prin dobândirea de competențe transversale, promovarea abilităților practice/aplicative în domeniul de studii și formarea de competențe antreprenoriale corelate cu nevoile pieței muncii pentru cele 160 de persoane din grupul țintă, ale căror teme de cercetare se înscriu în domeniile de specializare inteligentă, pe perioada de derulare a proiectului (A5, A6, A7, A8)
 • OS5: Utilizarea eficientă și eficace a resurselor materiale, umane și financiare alocate proiectului în respectul principiilor legate de liberă concurență, tratamentul nediscriminatoriu și alocarea optimă a resurselor (A9, A10).
Grupul țintă:
Grupul țintă al proiectului este format din:
 • 120 de doctoranzi înmatriculați în ultimii doi ani de studii universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (sau alte instituții partenere în cadrul proiectului), câte 60 de doctoranzi pentru fiecare an de studiu eligibil;
 • 40 de cercetători postdoctorat înmatriculați la studii postdoctorale la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (sau alte instituții partenere în cadrul proiectului) și care dețin titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral.
Grupul țintă va cuprinde doar doctoranzi și cercetători postdoctorat care își înscriu cercetările domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, cum ar fi: Biologie, Chimie, Drept, Cibernetică și statistică, Contabilitate, Economie, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Informatică economică, Management, Marketing, Sociologie, Știinte ale comunicării, Științe politice, Fizică, Geografie, Geologie, Știința mediului, Informatică, Matematică, Psihologie, Științe ale educației, Istorie, în conformitate cu prevederile OM MEN nr. 5376/2017 și cu reglementările în vigoare la momentul selecției. Atât doctoranzii, cât și cercetătorii postdoctorat selectați în grupul țintă vor fi cetățeni UE cu domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia).
Indicatori:
Indicatori prestabiliţi de rezultat:
 • Studenți doctoranzi care au obținut titlul științific de doctor urmare a sprijinului primit – 100
 • Cercetători care au finalizat programe postdoctorale urmare a sprijinului primit – 35
 • Cursanți/studenți/cercetători etc. care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant – 27
 • Cursanți /studenți/cercetători etc. care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant – 48
Indicatori prestabiliţi de realizare:
 • Persoane (studenți doctorat/cercetători postdoctorat) care beneficiază de sprijin prin programe doctorat/postdoctorat – 160
Activități previzionate:
Activitatea 1: Selecția și contractarea doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat
 • Subactivitatea 1.1 Întocmirea metodologiei de selecție a grupului țintă
 • Subactivitatea 1.2: Selecția grupului țintă din rândul doctoranzilor din anii 2 şi 3 înmatriculați la solicitant și ale căror cercetări se înscriu domeniilor prioritare ale SNC 2014-2020
 • Subactivitatea 1.3: Selecția grupului țintă din rândul cercetătorilor postdoctorat înmatriculați la solicitant și ale căror cercetări se înscriu domeniilor prioritare ale SNC 2014-2020
 • Subactivitatea 1.4: Întocmirea documentelor pentru calitatea de beneficiari (contract de sprijin financiar și anexele aferente).
Activitatea 2: Acordarea burselor doctorand antreprenor și a burselor cercetator postdoctorand antreprenor
 • Subactivitatea 2.1: Redactarea și publicarea metodologiei privind furnizarea burselor doctorand antreprenor și a burselor cercetător postdoctoral antreprenor
 • Subactivitatea 2.2: Furnizarea de burse pe o perioadă de maximum 12 luni consecutive (În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, cuantumul lunar al acestor burse va fi echivalentul a 400 EUR pentru doctoranzii antreprenori și echivalentul a 600 EUR pentru cercetătorii postdoctorat antreprenori.)
Activitatea 3: Furnizarea de sprijin financiar pentru efectuarea unor mobilități naționale și internaționale
 • Subactivitatea 3.1: Redactarea și publicarea metodologiei de acces la mobilități interne și internaționale
 • Subactivitatea 3.2: Derularea mobilităților naționale și internaționale de către beneficiarii grupului țintă (Prin cererea de finanțare, au fost propuse spre finanțare din bugetul proiectului un număr de 18 stagii naționale, cu o durată medie de 7 zile, și 36 luni de mobilitate transnațională într-o țară membră a Uniunii Europene, acestea urmând a fi derulate, dacă este posibil, în condițiile încheierii unor acorduri interinstituționale.)
Activitatea 4: Furnizarea de sprijin financiar pentru participarea la conferințe și publicarea de articole științifice
 • Subactivitatea 4.1: Redactarea și publicarea metodologiei de acces/evaluare/validare a participării la conferințe și de finanțare a taxei pentru publicarea articolelor în reviste indexate în baze de date internaționale
 • Subactivitatea 4.2: Participarea beneficiarilor proiectului la conferințe (Prin cererea de finanțare sunt prevăzute cel puțin 80 de participări la conferințe. Finanțarea se va face în ordinea solicitărilor.)
 • Subactivitatea 4.3: Publicarea de către beneficiarii proiectului/membrii grupului țintă de articole în reviste indexate în baze de date internaționale (Prin cererea de finanțare au fost estimate minimum 160 de articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale.)
Activitatea 5: Organizarea și derularea programelor de învățare prin experiență practică
 • Subactivitatea 5.1: Identificarea și derularea unor stagii practice în laboratoare/centre de cercetare cu activități specifice domeniilor de cercetare ale grupului țintă
 • Subactivitatea 5.2: Identificarea și derularea unor stagii practice (internship-uri) la companii (potențiali angajatori)
Acivitatea 6: Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională în vederea creșterii angajabilității grupului țintă
 • Subactivitatea 6.1: Stabilirea programului de consiliere și orientare profesională
 • Subactivitatea 6.2: Derularea sesiunilor de consiliere și orientare profesională.
Activitatea 7: Dezvoltarea și livrarea lunară a unor programe antreprenoriale personalizate domeniilor de specializare inteligentă
 • Subactivitatea 7.1: Crearea de programe antreprenoriale personalizate pe domenii de specializare inteligentă în care se înscriu temele de cercetare ale membrilor grupului țintă
 • Subactivitatea 7.2: Derularea lunară a programelor antreprenoriale personalizate pe domenii de studiu
 • Subactivitatea 7.3: Elaborarea, de către grupul țintă, a planurilor de afaceri/sustenabilitate poststudii în domeniul specializării doctorale/postdoctorale realizate (În cadrul programelor antreprenoriale, beneficiarii proiectului vor fi instruiți cu privire la modul de realizare a unui plan de afaceri/sustenabilitate, urmând ca, pornind de la propriul domeniu de cercetare, tema de cercetare doctorală/postdoctorală, condițiile specifice legate de studii și experiența profesională, direcțiile vizate în ceea ce privește cariera viitoare, fiecare dintre beneficiari să întocmească individual, dar sub îndrumarea coordonatorilor și expertilor specializați în formare antreprenorială, propriul plan de afaceri/sustenabilitate.)
 • Subactivitatea 7.4: Elaborarea metodologiei de evaluare calitativă a planurilor de afaceri/sustenabilitate poststudii în domeniul specializării doctorale/postdoctorale realizate
 • Subactivitatea 7.5: Constituirea unei comisii mixte și validarea de către acestea a planurilor de afaceri/sustenabilitate poststudii prezentate de catre grupul țintă
 • Subactivitatea 7.6: Elaborarea și eliberarea certificatelor de absolvire a programului antreprenorial
Activitatea 8: Pregătirea unor module de cursuri complementare, interdisciplinare și formarea unor competențe transversale grupului țintă, inclusiv pedagogice
 • Subactivitatea 8.1: Pregătirea și propunerea unui program de derulare a modulelor complementare
 • Subactivitatea 8.2: Organizarea modulelor de cursuri complementare
 • Subactivitatea 8.3: Pregătirea și derularea modulului de formare pedagogică
Activitatea 9: Managementul proiectului, achiziții publice și informare - publicitate proiect
 • Subactivitatea 9.1: Managementul resurselor umane
 • Subactivitatea 9.2: Derulare proceduri achiziții publice
 • Subactivitatea 9.3: Informare și publicitate
Activitatea 10: Decontarea cheltuielilor generale de administrație
 • Subactivitatea 10.1: Desemnarea personalului suport pentru activitatea managerului de proiect și a personalului administrativ și auxiliar
 • Subactivitatea 10.2: Desfășurarea activităților suport pentru activitatea managerului de proiect și a celor cu caracter administrativ și auxiliar
Perioada de implementare:
Perioada de implementare a proiectului este 24 mai 2019 - 23 decembrie 2020
Valoarea totala a proiectului:
6.877.908,86 lei
Copyright © 2010 - 2021 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi